สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้กับคณะทำงานระบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Working Committee)