ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตร “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 1”