ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ วิทยากรการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบโปรแกรม Microsoft Word 2019 เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022