รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567