รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568