สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำงบประมาณ 2566