สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย