รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสำนักงานอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป