รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี การประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี