ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ ได้รับคัดเลือกนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2567