รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ