รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ตรวจประเมิน (Assessor) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI