ประชุมการนำเสนอบริการพริ้นต์งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ร่วมกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด