ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เครื่องมือสำหรับ Matching ระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการ งานศูนย์พัฒนาสมรรถนะกำลังคนสูง