รับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และเยี่ยมชมห้อง Data Center ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจาก บริษัทเฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด