ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ Internal Audit ISO2700 กับทีมที่ปรึกษาจาก บริษัทเฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด