ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมประชุมหารือให้ข้อมูลในการจัดทำระบบบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล