ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์