ร่วมนำเสนอการดูรายงาน Statement และบทบาทผู้ใช้งานในบัญชีธนาคารของหน่วยงาน