ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ประชุมติดตามหลักฐานการดำเนินงาน ISO27001 ครั้งที่ 2