กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมหารือจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์ RMUTT Privilege