ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมประชุมกรอบความคิดและกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรกรกับเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ