ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ รับฟังการนำเสนอโปรแกรมภาษาจากประเทศอังกฤษ โดย ดร.ธนัช และ Mr.russcell