ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ (BOOKING RMUTT) ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์