วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านไอทีขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษามัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม