ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2565