นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ นำนักศึกษาสำเร็จจากการฝึกงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เข้าพบ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี