อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการปิดให้บริการเนื่องจาก ทางอาคารได้เป็นสถานที่พักนักกีฬา และ ผู้นำนักศึกษา