ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้ารับการทดสอบและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานพิเศษเงินรายได้