ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ