ขอแสดงความยินดี นายณิชกุล กิจชัยปกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ