RMUTT Digital Training Center ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการจัดโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการด้าน ICT ให้กับบุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก