ขอแจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม จากเดิม เป็น https://training.rmutt.ac.th/  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 0 2549 3633, 0 2549 4079