รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 : นางสาวณฐิกา ขัติวงษ์