ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ