ขยายการให้บริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Service ขยายพื่นที่จาก 1 TB เป็น 5 TB