การจัดตำแหน่งข้อความในตารางบนเว็บไซต์ ของ Wp-filebase ด้วย CSS