ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการจำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)