แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554