สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำการปรับปรุง Software อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Router)