สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล