เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) (e-bidding)