ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิกขั้นสูง จำนวน ๕๐ เครื่อง(สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)