ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบประเมินทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จำนวน ๕๐ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง