ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๐ เครื่อง (สวส.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)