ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-สกอ.ชุมสายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 6, 2019
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 18, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

———————————–

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (920.2 KiB, 24 downloads)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. และถือว่าประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัว พร้อมนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไปในวันรายงานตัวด้วย

๑. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๒ ฉบับจริง
๒. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน ๒ ฉบับ
๓. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๒ รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ


บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง ๑๗

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ต้องไปรายงานตัว
๑.

๖๒๑๗๐๑

 

นางสาวสุภาพร   สุนทรเพราะ

ลำดับที่ ๑

ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและปฏิบัติราชการในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒

อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๒. ๖๒๑๗๑๑ นางสาวพิจิตรา   สุวรรณพานิช
สำรองลำดับที่ ๑
๓. ๖๒๑๗๐๒ นางสาวพัฒน์รพี   กมลานนท์สำรองลำดับที่ ๒

 

Comments are closed.