ประกาศแจ้ง ระงับการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานจากโหนดเชียงใหม่