ย้าย interface จากเดิมที่เชือมต่อกับ cat มา เชื่อมต่อกับ uninet