6 มิถุนายน วันทดสอบ IPv4 สู่ IPv6 ทั่วโลก รับมือปัญหา IP Address หมดโลก