แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓